موتور برق

ژنراتور بنزینی 6500 وات رونیکس مدل RH-4783

ژنراتور بنزینی 6500 وات رونیکس مدل RH-4783

35,683,000 تومان

41,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 5500 وات رونیکس مدل RH-4782

ژنراتور بنزینی 5500 وات رونیکس مدل RH-4782

33,133,000 تومان

38,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 4000 وات رونیکس مدل RH-4781

ژنراتور بنزینی 4000 وات رونیکس مدل RH-4781

22,083,000 تومان

25,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 3500 وات رونیکس مدل RH-4780

ژنراتور بنزینی 3500 وات رونیکس مدل RH-4780

21,148,000 تومان

24,880,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 2800 وات رونیکس مدل RH-4728

ژنراتور بنزینی 2800 وات رونیکس مدل RH-4728

17,748,000 تومان

20,880,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 800 وات رونیکس مدل RH-4708

ژنراتور بنزینی 800 وات رونیکس مدل RH-4708

7,208,000 تومان

8,480,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 6000 وات رونیکس مدل RH-4706

ژنراتور بنزینی 6000 وات رونیکس مدل RH-4706

34,833,000 تومان

40,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 1200 وات رونیکس مدل RH-4703

ژنراتور بنزینی 1200 وات رونیکس مدل RH-4703

11,033,000 تومان

12,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 2500 وات رونیکس مدل RH-4704

ژنراتور بنزینی 2500 وات رونیکس مدل RH-4704

15,283,000 تومان

17,980,000 تومان 15%